globoRexistro de solicitantes

O/a solicitante é o pai, a nai, o titor ou a titora.

Autorización para a captación, reproducción ou publicación de fotografías e imaxes, das persoas menores relacionadas con esta solicitude, tomadas durante a realización dos campamentos e actividades contidas no programa VERÁN XOVE.


Autorizo a comprobación telemática do DNI/NIE.
* Se o deixa marcado en SI, non terá que aportar ningunha documentación, en caso contrario, se marca NON, terá que aportar copia do DNI/NIE.


Autorizo o envío de correos electrónicos con información de programas do Concello de Vigo.